GDPR quickies

Korta videoutbildningar i GDPR

Denna kurs består av en serie engagerande videobaserade avsnitt, skräddarsydda för att passa företag i alla storlekar och branscher. Vi kallar dem GDPR-quickies.

Säsong 1

Grundläggande begrepp

Stärk dataskyddskompetensen i din organisation​ med våra videobaserade expertkurser.

I säsong 1 av vår GDPR-serie tar vi upp några av de viktigaste begreppen att känna till inom GDPR. Här får du svar på frågor som: Vad är en känslig personuppgift? Vilka lagliga grunder kan man använda sig av? Vad är ett ändamål och varför är det viktigt att ha koll på? Du får även lära dig mer om de olika rollerna inom GDPR som dataskyddsombud, personuppgiftsansvarig och mycket mer. 

Kommande säsonger

Säsong 2

Information till registrerade

Transparens och tydlighet är viktiga skyldigheter i GDPR och är en förutsättning för att den registrerade ska kunna ta tillvara på sina rättigheter.

I säsong 2 av GDPR-quickies behandlar vi därför kraven om information till registrerade. Vilken information är man skyldig att lämna som ansvarig för en personuppgiftsbehandling och när ska informationen lämnas? I denna säsong ger Evertrusts dataskyddsexperter er deras bästa tips och råd. 

Early access?

Vill du ta del av kommande säsonger av GDPR-quickies först av alla? Helt kostnadsfritt! Registrera dig nedan för att få information när nästa säsong av GDPR-quickies släpps… direkt i mailen!

Säsong 3

Registrerades rättigheter

I Säsong 3 av vår populära utbildningsserie tar vi upp de registrerades rättigheter.

Som personuppgiftsansvarig för en viss behandling som ert företag utför är ni skyldiga att kunna tillmötesgå alla dessa rättigheter till de registrerade (dvs. dina medarbetare, kunder osv). I säsong 3 i GDPR-quickies går vi igenom samtliga rättighet och hur ni kan uppfylla dessa inom de tidskrav som GDPR anger. 

Säsong 4

Behandlingsregistret

Med säsong 4 i vår utbildningsserie går vi djupare ner i hjärtat av GDPR-arbetet.

 Vi fokuserar på det sk. behandlingsregistret enligt artikel 30. Som ansvarig för behandlingsregistret för ert företag är det viktigt att ni har full förståelse för denna del av GDPR. Vi guidar er genom processen med att skapa och underhålla ert behandlingsregister, så att ni kan vara säkra på att ni uppfyller GDPR:s krav.

Säsong 5

Incidenthantering

Välkommen till Säsong 5 av vår serie där vi tar itu med en av de mest kritiska aspekterna av dataskyddsförordningen - incidenthantering.

När olyckor inträffar är det avgörande att ha en tydlig plan för att hantera dem enligt GDPR:s riktlinjer. Vi går igenom steg-för-steg processen för att identifiera, rapportera och hantera incidenter på ett effektivt sätt, vilket hjälper er att minimera riskerna och skydda både företagets och de registrerades integritet.

Säsong 6

Säkerhet i GDPR

I Säsong 6 av vår serie sätter vi strålkastarljuset på säkerhet enligt GDPR.

 Att säkerställa en robust och pålitlig säkerhetsinfrastruktur är av yttersta vikt för att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen. Vi går igenom de centrala principerna för säkerhet enligt GDPR och ger er praktiska strategier och verktyg för att bygga och underhålla en säkerhetskultur i er organisation. Med vår vägledning kan ni stå stadigt på den säkra sidan av dataskyddslagstiftningen och samtidigt stärka ert företags integritet och förtroende.

Säsong 7

Kontroll och styrning

Välkommen till Säsong 7 av vår serie där vi utforskar ämnet kontroll och styrning enligt GDPR.

Att ha effektiva kontroll- och styrningsmekanismer är avgörande för att säkerställa efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Vi går igenom de olika åtgärder och processer som behövs för att etablera en robust kontrollmiljö, vilket hjälper er att upprätthålla integriteten hos era personuppgifter och minimera risken för överträdelser.

Säsong 8

Utbildning och medvetenhet

I Säsong 8 av vår serie fokuserar vi på kraften i utbildning när det gäller dataskydd och GDPR.

 Att ha en välutbildad och medveten personal är en nyckelfaktor för att säkerställa företagets efterlevnad av dataskyddsförordningen. Vi presenterar praktiska strategier och resurser för att implementera effektiva utbildningsprogram som stärker er organisation och skapar en kultur av dataskyddsmedvetenhet.

Säsong 9

Gallring av personuppgifter

I Säsong 9 av vår serie går vi djupt in i processen för gallring av personuppgifter enligt GDPR.

 Att ha en klar och strukturerad strategi för gallring är avgörande för att minimera risken för överflödig data och uppfylla GDPR:s krav på lagring av personuppgifter. Vi guidar er genom de olika aspekterna av gallringsprocessen och hjälper er att skapa en effektiv och rättssäker gallringspolicy för er organisation.

Säsong 10

Konsekvensbedömningar

Välkommen till Säsong 10 där vi fokuserar på konsekvensbedömningar enligt GDPR, även kallade DPIA.

En korrekt genomförd konsekvensbedömning är en central del av efterlevnaden av dataskyddsförordningen och är nödvändigt för att identifiera och hantera risker relaterade till behandlingen av personuppgifter. Vi går igenom steg-för-steg processen för att genomföra en konsekvensbedömning och ger er verktygen för att minimera riskerna och skydda de registrerades rättigheter.

Säsong 11

Överföring av personuppgifter till 3:e land

I Säsong 11 av vår serie undersöker vi den komplexa frågan om överföring av personuppgifter till tredje land enligt GDPR.

Med globaliseringen av affärsverksamhet blir överföring av personuppgifter över nationsgränser allt vanligare, men det är viktigt att förstå de specifika kraven och skyldigheterna som följer med sådana överföringar enligt dataskyddsförordningen. Vi går igenom de olika lagliga grunderna för överföring och ger praktisk vägledning för att säkerställa att era överföringar är i överensstämmelse med GDPR.

Säsong 12

Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard

I Säsong 12 av vår serie utforskar vi principerna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard enligt GDPR.

Att integrera dataskydd från början i alla verksamhetsprocesser och produkter är avgörande för att säkerställa en hög nivå av dataskydd och efterlevnad av dataskyddsförordningen. Vi presenterar praktiska metoder och verktyg för att implementera dessa principer i er organisation och skapa en kultur av dataskydd som standard.

Missa inte kommande säsonger!

Early access till kommande säsonger?

Vill du ta del av kommande säsonger av GDPR-quickies först av alla?, helt kostnadsfritt. Registrera dig nedan för att få information när nästa säsong av GDPR-quickies släpps… direkt i mailen!