E-privacy

Nya krav på bl.a. cookie-hantering på webbplatser!

I dagens samhälle kan vi knappast tänka oss en värld utan elektronisk kommunikation. Ni som erbjuder sådana tjänster har därför en oerhört viktig roll att spela både i människors liv och i företags verksamheter. För att underlätta ert arbete håller EU på att ta fram tydligare och enklare regler, bland annat om cookies och metadata.

Med e-privacy avses integritet vid elektronisk kommunikation. Inom EU finns lagstiftning om att ni som levererar sådana tjänster ska leva upp till vissa säkerhetskrav. En ny förordning på området håller på att tas fram, som kommer att innebära fler och nya krav på verksamheter, men också förenkling och ökad tydlighet.

Utöver trafik- och platsdata, som omfattas av det äldre e-privacydirektivet, kommer även insamling av metadata att regleras i den nya förordningen. Den nya förordningen ska bland annat förtydliga reglerna kring användning av cookies. Det föreslås också särskilda regler om riktad marknadsföring som innebär att samtycke krävs innan reklam skickas ut. Även telefonförsäljning kommer att omfattas av nya krav.

Påverkas din verksamhet av de nya e-privacyreglerna? Kontakta oss!