NIS 2

Höga krav på företag som levererar samhällsviktiga tjänster!

Om ditt företag levererar samhällsviktiga tjänster har ni ett särskilt ansvar att skydda er mot angrepp. I NIS-direktivet finns regler som kan stötta er verksamhet i arbetet med informationssäkerhet.

I december 2022 antogs NIS 2-direktivet, en uppföljare till direktivet om säkerhet i nätverks- och informationssystem från 2016. NIS 2 innehåller mer detaljerad reglering än sin föregångare: bland annat kommer det att införas minimikrav för säkerhetsåtgärder och skärpta rapporteringskrav och tillsyn. NIS 2 omfattar också fler aktörer: både fler sektorer och fler företag inom varje sektor träffas av det nya direktivet.

I NIS 2 införs också ett krav på obligatorisk utbildning för företagsledningen, som kan hållas ansvarig om cybersäkerhetsåtgärderna är bristfälliga. Tillsynsmyndigheterna får möjlighet att besluta om viten och sanktionsavgifter. Direktivet kommer att börja tillämpas i oktober 2024.

Omfattas er verksamhet av det nya NIS-direktivet? Kontakta oss för råd och stöd!

Snabbguide till NIS 2

Nu är det hög tid att börja jobba med den nya NIS 2-regleringen. Ta del av vår snabbguide till NIS 2. Fyll i dina uppgifter nedan så skickar vi lathunden till dig!  

Snabbguide till NIS 2.pdf

Denna dokument ger en bra översikt för ledning och styrelse över det nya NIS 2-direktivet.

Name

Användbara dokument

Här nedan hittar ni de officiella dokumenten avseende NIS 2-direktivet på både svenska & engelska för enkel nedladdning. 

NIS 2-direktivet (Svenska)

Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2022/2555 av den 14 december 2022 om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen.

NIS 2-direktivet (Engelska)

Directive (EU) 2022/2555 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 on measures for a high common level of cybersecurity across the Union.