Sök
Stäng denna sökruta.
GDPR ÄMNESOMRÅDEN

Kamerabevakning

Har ni koll på vad som gäller för kamerabevakning?

Kamerabevakning kan vara ett sätt att öka trygghet och säkerhet på en plats. Det kan också vara ett sätt att kontrollera olika individers beteenden. Oavsett hur den används, innebär kamerabevakning att uppgifter om enskilda personer samlas in. Kamerabevakning regleras både i den särskilda kamerabevakningslagen och i GDPR.

Tillstånd till kamerabevakning

Om ni är en myndighet eller annan liknande aktör och ni ska bedriva kamerabevakning på allmän plats måste ni söka tillstånd. Tillstånd ges om ert intresse av kamerabevakning väger tyngre än individens intresse av att inte bli övervakad. Ansökan görs hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Kamerabevakning utan tillstånd

Företag och andra privata aktörer får använda kamerabevakning utan att söka tillstånd. Det gäller t.ex. i gallerior, på restauranger, banker m.m. Det betyder dock inte att bevakningen får ske på vilket sätt som helst. Allmänheten måste upplysas om att kamerabevakning sker, och eftersom bevakningsfilmerna innehåller personuppgifter måste kraven i GDPR vara uppfyllda.

Rättslig grund för kamerabevakning

Eftersom kamerabevakning är en personuppgiftsbehandling måste det finnas en rättslig grund enligt GDPR. För privata aktörer är det vanligt att använda intresseavvägning, medan myndigheter får hänvisa till myndighetsutövning eller uppgifter av allmänt intresse. För att få tillstånd enligt kamerabevakningslagen krävs dock en intresseavvägning, så oavsett om ni är en myndighet eller en privat aktör måste en sådan göras.

 

Intresseavvägning vid kamerabevakning

Vid en intresseavvägning ska ni jämföra ert intresse av att kamerabevakningen sker med den enskilda individens intresse av att inte bli övervakad. Först måste ni därför beskriva syftet med kamerabevakningen och varför den behövs. Ett exempel kan vara att förebygga brott, ett annat att förhindra olyckor. Någon incident kanske har inträffat som har gjort att ni upptäckt behovet. Sedan måste ni tänka på det motstående intresset: individernas integritet. Beroende på vilken plats som filmas kan det vara olika känsligt, och det spelar även roll om personer kan förvänta sig att platsen är övervakad. När ni har identifierat ert eget och de övervakade individernas intresse ska ni helt enkelt jämföra dem för att se vilket som väger tyngst. Resonera och dokumentera er motivering. Om ni kommer fram till att ert intresse väger tyngst kan kamerabevakning ske.

 

Information om kamerabevakningen

De som befinner sig på den bevakade platsen måste informeras om att kamerabevakning sker. Den informationen kan ni ge genom att sätta upp en skylt eller liknande. Skylten ska innehålla den viktigaste informationen, t.ex. vem som bedriver bevakningen, syftena med bevakningen, kontaktuppgifter och information om vilka rättigheter den enskilda har. Det ska också finnas en hänvisning till var det finns mer detaljerad information. Om ni tar upp ljud vid bevakningen behöver det framgå särskilt av informationen.

 

Andra saker att tänka på

Det finns ett antal saker ni kan göra för att minska integritetsintrånget och riskerna med kamerabevakningen. Till exempel kan ni begränsa det filmade området eller tidpunkten så att bevakningen blir mindre omfattande. Ni bör också överväga om filmen behöver spelas in eller om det räcker med att den visas i realtid. Dessutom ska ni vidta både tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda uppgifterna, t.ex. genom att begränsa vem som har tillgång till dem eller genom kryptering.

 

Konsekvensbedömning

Om det är sannolikt att kamerabevakningen leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter måste ni göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd, en så kallad DPIA. Ett typexempel på personuppgiftsbehandlingar som leder till sådan risk enligt GDPR är systematisk övervakning av en allmän plats i stor omfattning. Även annan systematisk övervakning, omfattande insamling av uppgifter och uppgifter om sårbara registrerade (exempelvis barn) är faktorer som kan leda till hög risk.

Art 30
Registerförteckning
Ladda ner vårt exempel på behandlingsregister som uppfyller de nya kraven.

Nu kan du helt kostnadsfritt ta del av vår expertmall
för behandlingsregistret för att uppfylla art 30 i GDPR.

Rulla till toppen