Informationssäkerhet

Har ni vidtagit de säkerhetskrav som krävs enligt ISO27001 & 2, NIS2, DORA och GDPR?

För många företag är information en av de viktigaste tillgångarna i verksamheten, och att skydda den bör vara en topprioritet.

Informationstillgångar är utsatta för olika typer av risker som kan påverka deras konfidentialitet, tillgänglighet eller integritet. Det inkluderar hot såsom oavsiktlig eller avsiktlig dataförlust, sabotage och spionage. Informationssäkerhet är ett komplext område som styrs av många olika regelverk, som exempelvis Säkerhetsskyddslagen, NIS-lagen och GDPR.

För att säkerställa en hög nivå av informationssäkerhet är det viktigt att företag och organisationer har en genomtänkt och effektiv informationssäkerhetspolicy på plats. Detta inkluderar att identifiera och bedöma risker, implementera lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, och utbilda anställda om säkerhetsfrågor och företagspolicy.

Riskbedömningar, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder och utbildningsinsatser är centrala delar av informationssäkerhetsarbetet.

Behöver ni stämma av er verksamhets informationssäkerhetsarbete eller genomföra en granskning? Kontakta oss!