Sök
Stäng denna sökruta.
GDPR ÄMNESOMRÅDEN

AI-act

Regler vid användning av Artificiell Intelligens (AI)

I en digitalt driven värld är ansvarsfull användning av teknologi och skyddet för personlig integritet av yttersta vikt. Med den ökande användningen av artificiell intelligens (AI) och användningen av personuppgifter blir behovet av tydlig reglering allt mer akut.

Den kommande AI-förordningen inom EU, tillsammans med annan reglering såsom GDPR, adresserar dessa behov genom att fastställa ramar för användningen av AI och stärka skyddet för individens integritet och rättigheter. AI-förordningen innehåller bestämmelser om etik, ansvar och insyn i AI-system, medan GDPR reglerar insamling, lagring och användning av personuppgifter.

Dessa regelverk omfattar olika typer av organisationer, från företag till offentliga institutioner, som utvecklar eller använder AI. AI-förordningen syftar till att säkerställa att användningen av AI sker på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att individers rättigheter och integritet respekteras.

Vi på Evertrust har lösningar för att hjälpa organisationer att efterleva både reglering kring AI och GDPR. Genom vår Compliance plattform kan ni hantera och rapportera om användningen av AI och behandlingen av personuppgifter i enlighet med lagstiftningen. Vi erbjuder även skräddarsydda konsulttjänster för att stödja er genom processen att implementera och följa regleringen av AI.

Vill du veta mer om hur er verksamhet kommer att påverkas av kraven i AI-förordningen och andra regler som berör AI, till exempel GDPR, och hur vi kan hjälpa er att vara förberedda? Kontakta oss idag för mer information eller boka en demonstration av våra lösningar!

Emmie Nordell

14:e maj 2024

Framtidens lagar: Att navigera genom AI-förordningen och uppfinna morgondagen

Denna artikel tar ca 6 min att läsa.

I en värld där teknologin fortsätter att forma vår framtid är det avgörande att lagstiftning håller jämna steg. Ett av de mest betydelsefulla framstegen inom reglering av det teknologiska samhället är den nya AI-förordningen. Denna lagstiftning, som syftar till att reglera användningen av AI inom EU, markerar en ny era av rättsliga ramar för en teknologiskt driven värld. Men vad betyder detta för företag och organisationer, och hur kan vi som en konsultbyrå inom legal-tech guida er genom denna snåriga terräng?

Utforska AI-förordningen: Vem berörs?

AI-förordningen är en banbrytande lagstiftning som sätter ramar för utveckling och användning av AI inom EU. Den syftar till att främja innovation och tillväxt samtidigt som den skyddar medborgarnas rättigheter och säkerställer etisk användning av AI. Med bestämmelser som rör allt från transparens och ansvar till datakvalitet, är AI-förordningen en omfattande lag som kommer att påverka en mängd olika branscher och sektorer – med stor sannolikhet även din. 

Men att navigera genom denna lagstiftning kan vara utmanande för företag och organisationer, särskilt med tanke på den snabba utvecklingen inom AI. Det är här vi kommer in i bilden, med rätt expertis.

AI-förordningen är inte bara en ny lagstiftning – den är en vägledning för hur vi kan navigera i den snabbt föränderliga världen av AI. Men vilka är det egentligen som omfattas av AI-förordningen och vad innebär det för din verksamhet? Låt oss ta en titt:

Företag, organisationer och myndigheter som utvecklar eller använder AI: Från teknikjättar till mindre startups eller offentliga aktörer, alla som utvecklar eller använder AI-teknik kommer att omfattas av AI-förordningen. Det innebär att det finns en gemensam uppsättning regler och riktlinjer som måste följas för att säkerställa etisk och ansvarsfull användning av AI.

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att AI-förordningen också syftar till att skydda konsumenternas och medborgarnas rättigheter när de interagerar med AI-system. Detta innebär att det finns krav på transparens och ansvar för att säkerställa att människor kan fatta informerade beslut, till exempel om hur deras data används och hur AI-system påverkar deras liv.

Vad innebär detta för din verksamhet?

Att vara medveten om att din verksamhet omfattas av AI-förordningen är det första steget för en lyckad regelefterlevnad. Men det är också viktigt att förstå vad det innebär i praktiken. Det kan innebära att genomföra etiska bedömningar av dina AI-system, att säkerställa att din datahantering är i linje med lagstiftningen och att investera i utbildning och kompetensutveckling för att säkerställa att din organisation är redo för den framväxande AI-eran.

Genom att vara proaktiv och engagerad i implementeringen av AI-förordningen kan din verksamhet lyckas med att inte bara uppfylla lagens krav utan också positionera sig själv för framgång i en alltmer AI-driven värld.

För att ta sig an den nya regleringen kan det vara bra att ta på sig sina dataskyddsglasögon och fråga sig hur de befintliga processerna ser ut och vad som redan finns på plats. I grund och botten handlar den nya förordningen om samma typ av bedömningar som redan idag måste göras kopplat till GDPR. Det handlar bland annat om att definiera vilka kontroller som behöver göras, hur informationen ska hanteras, hur länge den ska användas och vad syftet är. För den som redan har etablerade processer för dataskydd utgör AI-förordningen en förlängning av detta då det ofta finns en direkt koppling till behandling av personuppgifter. Det är också viktigt att komma ihåg att den nya förordningen bara utgör en del av den större bilden när det gäller reglering av AI. Det finns redan en mängd lagstiftningar som berör AI, däribland GDPR och sekretesslagstiftning.

Att gå bortom efterlevnad: Att skapa mervärde med AI Act

Många konsultbyråer kommer att fokusera på att hjälpa sina klienter att uppfylla kraven i AI-förordningen för att undvika böter och rättsliga påföljder. Men vi tror på att gå ett steg längre. Istället för att bara se AI-förordningen som en begränsning ser vi det som en möjlighet att skapa mervärde för våra klienter.

Genom att arbeta nära våra klienter kan vi hjälpa dem att inte enbart följa lagstiftningen, utan också att dra nytta av den. Det kan innebära att utforma etiskt robusta AI-system som inte bara uppfyller regleringen utan också bygger förtroende bland användare och konsumenter. Det kan också innebära att integrera AI på ett sätt som ökar effektivitet och innovation inom organisationen.

Framtiden är här: Att omfamna förändring och möjligheter

AI-förordningen representerar en betydande milstolpe för regleringen av AI, men det är bara början på resan. Teknologin fortsätter att utvecklas i en rasande takt, och lagstiftningen kommer att behöva anpassas därefter. Vi är fast beslutna om att vara i framkant av denna utveckling och hjälpa våra klienter att navigera den.

För företag som redan är GDPR-compliant utgör detta en god grund att stå på inför kommande implementering av AI-förordningen. Liksom GDPR är AI-förordningen utformad för att skydda individens integritet och fri- och rättigheter, vilket innebär att företag som redan har etablerade rutiner och policyer för GDPR kommer att ha en fördel när det gäller att anpassa sig till kraven i AI-förordningen.

Men låt oss inte stanna i nuet. Låt oss drömma stort och utforska gränserna för vad AI kan göra för våra klienter och samhället som helhet. Låt oss tillsammans upptäcka och uppfinna morgondagens möjligheter med AI.

Genom att  omfamna förändringen kan vi se till att vi inte bara uppfyller kraven i AI-förordningen, utan också skapar en framtid där AI används på ett ansvarsfullt och innovativt sätt.

Kontakta oss idag för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig att navigera genom AI-förordningen och forma framtiden för din organisation.

Art 30
Registerförteckning
Ladda ner vårt exempel på behandlingsregister som uppfyller de nya kraven.

Nu kan du helt kostnadsfritt ta del av vår expertmall
för behandlingsregistret för att uppfylla art 30 i GDPR.

AI förordningen och GDPR
Rulla till toppen