Visselblåsardirektivet

Omfattas ert företag av direktivet?

En hög grad av regelefterlevnad och ansvarstagande premieras allt högre på marknaden idag, och fler och fler företag är måna om att göra rätt. Ett aktivt arbete med att uppmärksamma och åtgärda eventuella missförhållanden är A och O för att skapa förtroende och transparens.

För att uppmärksamma eventuella brister i verksamheten är det viktigt att dina anställda har tydliga rapporteringskanaler. Det är visselblåsardirektivets syfte. Direktivet innehåller regler som skyddar personer som rapporterar om olika missförhållanden på arbetsplatsen. Det kan handla om brister rörande offentlig upphandling, miljöskydd, folkhälsa, m.m. Direktivets skydd omfattar inte bara anställda, utan även exempelvis volontärer, konsulter och aktieägare.

Enligt direktivet är organisationer skyldiga att upprätta interna rapporteringskanaler dit anställda och andra kan vända sig. Rapportering ska kunna ske anonymt, och det är förbjudet att försöka hindra visselblåsare, eller att vidta repressalier mot den som har rapporterat om missförhållanden. En organisation som gör det kan bli skadeståndsskyldig.

Vill du veta mer om hur din verksamhet kan uppfylla visselblåsardirektivets krav? Kontakta oss!